Správní rada FLORBAL CHODOV z.s.

se sídlem Komárkova 2265/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 04104200,

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu L, vložce číslo 62723

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat dne 20.9.2016 od 18 hod.

ve společenském sále Komunitního centra Matky Terezy,

na adrese U Modré školy 2337/1,
149 00 Praha 11 – Háje

Prezentace členů bude probíhat od 17 hod. do 17.45 hod.

Pořad jednání:

1.Zahájení členské schůze

2.Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

3.Volba orgánů členské schůze

4.Zpráva správní rady o sportovní činnosti a organizační struktuře spolku

5.Zpráva správní rady o výsledcích hospodaření za rok 2015 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

6.Rozhodnutí o změně stanov

7.Volba a potvrzení členů správní rady

8.Různé a diskuze

9.Závěr členské schůze

Navrhovaná usnesení a všechny písemné materiály (účetní závěrka za rok 2015, návrh změny stanov) jsou k dispozici v sídle spolku k nahlédnutí každý pracovní den (od 8 hodin do 15 hodin) a v den konání členské schůze v rámci prezentace.

Hodlá-li člen spolku uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu členské schůze nebo textu stanov, doručí ho spolku na adresu sídla nebo emailem na adresu: david.bohuminsky@florbalchodov.cz v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním členské schůze.

správní rada

FLORBAL CHODOV z.s.

Generální
partner

Partneři
klubu