Vážení rodiče, hráči a členové spolku FLORBAL CHODOV z.s.,

zdvořile připomínáme konání členské schůze spolku již tento čtvrtek 23.11. od 18 hod. v KC Zahrada. Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že se uvidíme v hojném počtu tak, abychom zajistili usnášeníschopnost této členské schůze a mohli společně splnit všechny zákonné povinnosti, spojené s fungováním našeho klubu. Zároveň si dovolujeme zopakovat, že všechny nezletilé hráče, kteří jsou členy klubu, zastupují při hlasování na členské schůzi jejich zákonní zástupci.

Pokud byste se nemohli osobně této členské schůze zúčastnit, prosíme Vás o delegování Vašeho hlasu na nějakého jiného člena spolku formou plné moci a doručení této plné moci (podpis nemusí být ověřený) např. trenérovi Vašich dětí, případně D. Strnadové do klubového check-pointu nebo přímo k rukám sekretáře klubu na adrese Urešova 27, Praha 4.

Vzor plné moci je ke stažení ZDE: http://florbalchodov.cz/download/06c52d6268cc017637f42393cc3ba160.pdf

Správní rada FLORBAL CHODOV z.s.

se sídlem Komárkova 2265/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 04104200,

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu L, vložce číslo 62723

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat dne 23.11.2017 od 18:30 hod.

ve společenském sále KC Zahrada,

na adrese Malenická 1784,
149 00 Praha 11

Prezence členů bude probíhat od 18 hod. do 18:30 hod.

Pořad jednání:

1.Zahájení členské schůze

2.Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

3.Volba orgánů členské schůze

4.Zpráva správní rady o sportovní činnosti a organizační struktuře spolku

5.Zpráva správní rady o výsledcích hospodaření za účetní období 1.1.2016 – 30.6.2017 a schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2016 – 30.6.2017, včetně rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

6.Změna stanov spolku v části týkající se funkčního období volených orgánů

7.Schválení kooptace členů správní rady spolku

8.Volba členů správní rady spolku

9.Různé a diskuze

10.Závěr členské schůze

Navrhovaná usnesení a všechny písemné materiály (účetní závěrka, návrh změny stanov) jsou k dispozici v sídle spolku k nahlédnutí každý pracovní den (od 8 hodin do 15 hodin) a v den konání členské schůze v rámci prezentace.

Hodlá-li člen spolku uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu členské schůze nebo textu stanov, případně se přihlásit do volby členů správní rady, doručí ho spolku na adresu sídla nebo emailem na adresu: david.bohuminsky@florbalchodov.cz v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním členské schůze.

správní rada

FLORBAL CHODOV z.s.

PLNÁ MOC KE STAŽENÍ


Generální
partner

Partneři
klubu