Správní rada FLORBAL CHODOV z.s.

se sídlem Komárkova 2265/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 04104200,

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu L, vložce číslo 62723

svolává

NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

která se bude konat dne 3.1.2018 od 19:00 hod.

ve společenském sále KC Zahrada,

na adreseMalenická 1784,
149 00 Praha 11

Prezence členů bude probíhat od 18:30 hod. do 19:00 hod.

Pořad jednání:

1.Zahájení členské schůze

2.Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

3.Volba orgánů členské schůze

4.Zpráva správní rady o sportovní činnosti a organizační struktuře spolku

5.Zpráva správní rady o výsledcích hospodaření za účetní období 1.1.2016 – 30.6.2017 a schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2016 – 30.6.2017, včetně rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

6.Změna stanov spolku v části týkající se funkčního období volených orgánů

7.Schválení kooptace členů správní rady spolku

8.Volba členů správní rady spolku

9.Různé a diskuze

10.Závěr členské schůze

Navrhovaná usnesení a všechny písemné materiály (účetní závěrka, návrh změny stanov) jsou k dispozici v sídle spolku k nahlédnutí každý pracovní den (od 8 hodin do 15 hodin) a v den konání členské schůze v rámci prezentace.

Hodlá-li člen spolku uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu členské schůze nebo textu stanov, případně se přihlásit do volby členů správní rady, doručí ho spolku na adresu sídla nebo emailem na adresu:david.bohuminsky@florbalchodov.czv přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním členské schůze.

správní rada

FLORBAL CHODOV z.s.

Plná moc ke stažení


Generální
partner

Partneři
klubu