ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

Zdravotní prohlídky jsou povinné pro všechny hráče a hráčky klubu FLORBAL CHODOV a podmínkou pro další sportovní činnost v klubu je právě její absolvování. V případě, že člen klubu již absolvoval v posledních 12 měsících tento typ prohlídky od autorizovaného zdravotního centra a předloží písemnou zdravotní zprávu z této prohlídky, potom mu bude klubem uznána. Naším klubovým zájmem je udělat vše pro zdravý sportovní vývoj dětí a členů klubu s eliminací všech možných rizik, které by závodní sport mohl přinést.

Legislativa ČR

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak Český Florbal (dále jen ČF) povinnen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Obsah lékařské prohlídky
Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“:

-rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;

-sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;

-rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;

-komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;

-rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.

Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:

-zjištění základní antropometrie;

-standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);

-laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.

Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

Lékař a formulář

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v § 51, odst. 4 písm. b), pak stanoví, že zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. V souladu s § 42 odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto zákona je tímto poskytovatel (lékař) v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři postupně v praxi vytvořili formulář, který naleznete ZDE. FLORBAL CHODOV doporučuje používat u lékařů právě tyto žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti. Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo (výkonnostní/vrcholová, vstupní/pravidelná) a že se jednalo o prohlídku pro sportovní disciplínu florbal. Hráčům, kteří podstoupí vyšetření v Centru Pohybové Medicíny nebo v podobném zařízení, doporučujeme, aby si nechali v těchto zařízeních potvrdit i výše uvedený formulář a odevzdali klubu právě ten. Dle nařízení GDPR by klub neměl požadovat potvrzení od lékaře, které bude obsahovat např. rodinnou anamnézu.

Legislativa Českého Florbalu

Na základě této úpravy legislativy ČR dochází k úpravě a doplnění předpisů ČF s platností od 1. 7. 2015, z nichž zásadní jsou úpravy ustanovení Soutěžního řádu v článcích 4, 5 a 6 (články jsou řazeny dle logické návaznosti):

6.2. Lékařský posudek
Každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.
Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců.
Za dodržování povinností uvedených v bodě 6. 2. písm. a) odpovídá oddíl.
Kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů je oprávněn provádět řídící orgán soutěže.

5.1. Soupiska
Každý hráč uvedený na soupisce družstva musí mít ke dni zadání na soupisku družstva platný lékařský posudek dle vyhlášky 391/2013 Sb. Potvrzení o platném lékařském posudku musí být doloženo v informačním systému ČF.

Centrum Pohybové Medicíny
Florbal Chodov spolupracuje s Centrem pohybové medicíny (Pyšelská 2361/4, Praha 4 – Chodov), za kterým stojí světoznámý fyzioterapeut Pavel Kolář, a nabízíme 2 typy prohlídek. Hráči a hráčky v kategoriích přípravka – starší žáci musí povinně absolvovat tzv. základní prohlídku, od dorostenců a dorostenek výše je pak povinná tzv. zátěžová prohlídka, jejíž jedinou podmínkou k absolvování je výška 150 centimetrů kvůli došlápnutí na bicyklovém ergonometru.

Členové klubu mohou využít výhodnějších podmínek v CPM, kdy za základní sportovní prohlídku v hodnotě 1500 Kč rodiče zaplatí pouze 1100 Kč a za sportovní prohlídku se zátěžovým testem do maxima v hodnotě 2200 Kč zaplatí 1300 Kč. Platba probíhá v hotovosti přímo v CPM při vyšetření.


Hráči, kteří již v minulosti absolvovali sportovní prohlídku v Centru pohybové medicíny, budou pracovníky CPM kontaktováni telefonem a napřímo si domluví termín prohlídky. (Pokud se tak nestalo a 12 měsíční lhůta od poslední prohlídky již vypršela, kontaktujte recepci CPM na tel. 222 204 304, 222 204 305a domluvte si termín napřímo).

Hráči, kteří jdou na sportovní prohlídku poprvé, si termín objednávají napřímo telefonicky na recepci CPM, tel. 222 204 304, 222 204 305.

Jak bude probíhat samotné vyšetření?

základní prohlídka zabere přibližně 30 minut, zátěžová pak asi 45 minut. Od kategorie dorostenci/dorostenky doporučujeme prohlídku se zátěžovým testem. (Kromě reprezentantů však zátěžová prohlídka není podmínkou).

ZÁKLADNÍ SPORTOVNÍ – naše cena = 1100 Kč
Vyšetření tělovýchovným lékařem, zhodnocení hybného systému a standardní klidové EKG

SPORTOVNÍ PROHLÍDKA SE ZÁTĚŽOVÝM TESTEM DO MAXIMA – naše cena = 1300 Kč
Vyšetření tělovýchovným lékařem, zhodnocení hybného systému a standardní klidové EKG.
Ergometrie – zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru do maxima s monitorováním EKG a krevního tlaku.
Cílem prohlídky je posouzení způsobilosti k závodnímu sportu. Doporučení dalšího postupu v případě patologického nálezu.

Důležité informace před testem

Být přiměřeně odpočinutý – vyšetření není vhodné po namáhavém tréninku.
Poslední lehké jídlo 2 hodiny před vyšetřením.
Dostatečný příjem tekutin.
Sportovní oblečení + čistou sportovní obuv.
Hygienické potřeby + ručník.
V případě nachlazení nebo při léčbě antibiotiky vám doporučujeme změnit termín vyšetření (s odstupem tří až čtyř týdnů po nemoci).
Nutný doprovod dospělé osoby u dětí do 18 let

Věříme, že tento benefit bude dalším krokem ke zlepšení práce s mládeží, neboť naši trenéři budou mít jistotu, že v klubu pracují se zdravými jedinci a zároveň budou znát případná specifika jednotlivých hráčů či dokonce celých kategorií, což nám umožní ještě zefektivnit celý tréninkový proces.

Časté otázky

Potřebuji lékařskou prohlídku, abych mohl hrát, co mám dělat? Je potřeba zajít jen ke svému praktickému lékaři nebo do Centra Pohybové Medicíny se žádostí o lékařský posudek a prohlídku absolvovat.

Od kdy potřebují mít platný lékařský posudek? Z hlediska startu v soutěžích ČF, musí mít hráč platný lékařský posudek v den nastoupení k utkání. Z hlediska vyhlášky Ministerstva zdravotnictví musí mít hráč platný lékařský posudek již v době přípravy na účast v soutěži, tj, i během tréninků v klubu.

Potřebuje lékařskou prohlídku každý hráč? Ano. Každý hráč či hráčka nastupující v soutěžích ČF v každé věkové kategorii od přípravky po veterány musí absolvovat lékařskou prohlídku.

Nejsem aktivním hráčem, ale pouze členem ČF (rozhodčí, trenér,…) potřebuji také lékařskou prohlídku? Ne. Lékařskou prohlídku musí absolvovat pouze hráči nastupující v soutěžích ČF, ostatní členové ČF lékařskou prohlídku absolvovat nemusí.

Může mi lékařskou prohlídku provést můj praktický lékař? Ano. Lékařskou prohlídku může provést praktický lékař i dětský praktický lékař.

Jak často musím chodit na prohlídku? Po první vstupní lékařské prohlídce musí každý organizovaný sportovec (hráč) absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku minimálně jednou za 12 měsíců.

Mám lékařskou prohlídku na letní tábor, která je platná na 12 měsíců. Mohu ji využít i na florbal? NE. Je třeba mít lékařskou prohlídku se zaměřením na konkrétní sport, tedy na florbal. Z lékařského posudku musí být jasně patrné, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.

Musím mít lékařský posudek s sebou na utkání, abych mohl nastoupit? Ne. Lékařský posudek není přímo při soutěžních utkáních nijak kontrolován. Kontroly probíhají mimo utkání v průběhu sezóny u sekretářů oddílu. Pro účast v regionálním výběru je třeba platný lékařský posudek předložit regionálnímu sekretariátu.

Komu mám na ČF lékařský posudek předložit? Lékařský posudek nepředkládáte pracovníkovi Českého Florbalu, ale kopii lékařského posudku předáte odpovědné osobě svého oddílu – šéftrenéři nebo sekretář oddílu (stačí i elektronicky poslat e-mailem na sekretar@florbalchodov.cz). Kontrola hráčů ze strany ČF pak probíhá prostřednictvím oddílového sekretáře.

Musím o lékařskou prohlídku dopředu zažádat? Záleží na vašem praktickém lékaři, ale obvykle ne. Stačí jen při návštěvě lékaře přinést vyplněnou žádost o provedení prohlídky. V případě návštěvy CPM je nutné se předem objednat na recepci na tel. 222 204 304, 222 204 305, v komunikaci uvést, že jste členy FLORBAL CHODOV.

O jaký druh lékařské prohlídky mám lékaře žádat, tedy, co mám na formuláři zaškrtnout? Hráč účastnící se soutěží ČF žádá o lékařskou prohlídku k výkonnostnímu sportu, pro sportovní disciplínu FLORBAL. Druh lékařské prohlídky žadatel volí podle toho, jestli již dříve lékařskou prohlídku absolvoval. Pokud NE, pak žádá o vstupní prohlídku. Pokud již dříve vstupní prohlídku pro FLORBAL absolvoval, žádá o pravidelnou prohlídku.

Co když můj lékař není schopen provést kontrolu EKG? V takovém vás velmi pravděpodobně pošle na pracoviště, kde jsou schopni EKG měřit, např. v Centru Pohybové Medicíny.

Co když můj lékař odmítne lékařskou prohlídku provést? Praktický lékař má dán postup, který má dodržet. Více o tomto postupu např. na http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2014/02/16.pdf Je vhodné případně na tento článek odkázat (předložit jej lékaři). Pokud by i nadále odmítal, je vhodné zvážit návštěvu jiného lékaře.

Platí se u lékaře za prohlídku, a pokud ano, kolik? Ano, za lékařskou prohlídku si lékaři účtují poplatek, zpravidla ve výši 150,- Kč. Pokud váš lékař nemá přístroj na měření EKG a pošle vás na jiné pracoviště, pak i za tento úkon je účtován zpravidla další poplatek ve výši 150,- Kč. V Centru Pohybové Medicíny zaplatíte za základní prohlídku 1100,- Kč, za zátěžový test 1300,-Kč.

Některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí – informace na webu příslušné zdravotní pojišťovny.

Musím odevzdat lékařskou zprávu vč. rodinné anamnézy a dalších detailů vyšetření? NE. Ani to nové nařízení GDPR nedovoluje. Stačí pouze potvrzení od lékaře, že jste lékařskou prohlídku absolvovali. Nejlépe si nechat potvrdit tento formulář o absolvování lékařské prohlídky. Tento formulář doporučujeme potvrdit i v případě absolvování vyšetření v CPM (výstupem pak bude lékařská zpráva vč. rodinné anamnézy, výsledků vyšetření, které si ponecháte, a také potvrzení o absolvování lékařské prohlídky, které odevzdáte v klubu)

Generální
partner

Partneři
klubu